Om Kvinnor för jämställdhet

Kvinnor för jämställdhet verkar

  • för jämställdhet
  • för mansfrid
  • mot kvinnors våld och övergrepp

Kvinnor för Jämställdhet är en organisation för kvinnor och män som vill verka för jämställdhet, för mansfrid och mot kvinnors våld. Vi verkar med särskild fokus på kvinnor och flickor, och deras förhållningssätt till andra människor och till sig själva.

Vi delar uppfattningen att människor ska värderas lika oberoende av om vi är kvinnor eller män och oberoende vilken sexuell läggning vi har. Vi inordnas  inte i en hierarkisk ordning baserad på kön – könsmaktsordningen

Kvinnor och flickor tjänar visserligen på könsmaktläran på många sätt, men vi anser att även kvinnor och flickor i själva verket har möjlighet till bättre liv utan de destruktiva förväntningar och mönster som följer av könsmaktlärans styrande föreställningar om manlighet. Men självklart räcker en insikt om den diskriminering som drabbar män och pojkar som motivation för att även kvinnor ska engagera sig i förändring.

Jämställdhet är en process – snarare än ett slutmål – som bland annat innebär följande.

  • Medvetenhet om könsmaktlärans orättvisor och hur vanföreställningarna kring kön påverkar både kvinnor och män
  • Ifrågasättande av könsmaktläran och föreställningarna kring kön
  • En förändring av samhället för ekonomisk, social och politisk rättvisa mellan könen och där enskilda personer av båda könen eller med olika sexuell läggning har frihet att utveckla sina personligheter och åtnjuta sina lika rättigheter.
Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: